Реферати статей

Реферати статей журналу ЗТУ № 1-2007 

УДК 629.4.014.7+656.2.022.816
Базові технічні вимоги до рухомого складу для без перевантажувальних перевезень у сполученні «Схід—Захід»/ Донченко А.В., Троїцький М.В., Крупа А.Г., Дьомін Ю. В. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 3—6.
 Розглянуто проблеми технічної сумісності вагонів при перетині ними переходів з коліями шириною 1520 мм і 1435 мм. На базі гармонізованих нормативів UIC та ОСЖД сформовано сім базових положень щодо  вимог до вагонів. Наведено висновок щодо візків, які є взаємозамінними  для колій 1520 мм і 1435 мм і відповідають нормам експлуатації УЗ. До них належать візки типу ДК 2000.

УДК 629.421:629.4.067
Сучасний локомотив і безпека руху / Гілевич О.І., Кириленко Я.Я., Бакуров Б.Є., Борода Т.В., Перепелюк М.А. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 6—7.
Наведено досвід упровадження  в депо ТЧ-8 Придніпровської залізниці  системи медико-психологічного супроводу працівників локомотивних бригад з метою забезпечення зниження негативного впливу людського чинника на рівень безпеки в умовах підвищених швидкостей руху.

УДК 629.45.015
Сравнение  динамических показателей новых пассажирских вагонов на различных тележках / Приходько В.И., Мямлин С.В. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 13—17.
В графическом виде представлены результаты расчетов динамических показателей новых типов вагонов 61—779, 61—788 с тележками КВЗ — ЦНИИ, 68—7007, GP 200 и Y32. Сделан вывод о необходимости улучшения характеристик демпфирования тележек 68—7007 в случае эксплуатации их при больших скоростях движения.

УДК 629.484«71»(047)
Состояние и перспективы развития украинского грузового  вагоностроения / Циган А.Б., Циган Б.Г., Мукминова Т.А. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 21—28.
Проанализировано состояние грузового парка Укрзализныци и грузового вагоностроения в Украине. Показано, что рабочий парк вагонов собственности Укрзализныци достаточно бысто вырабатывает нормативный срок службы, он устарел не только физически, но и морально. Приведены новые конструкции вагонов, предлагаемые отечественными вагоностроителями на рынки стран СНГ, Европы, Индии, Ирана и т. д. Показана все более усиливающаяся конкуренция между вагоностроителями не только на внешнем, но и на внутреннем рынке подвижного грузового состава.

УДК 656.13:339.13
Методологічний підхід щодо створення концепції технології та організаційної структури логістичного центру залізниць України // Козак В.В., Бутько Т.В., Кулешов В.М., Ломотько Д.В. // Заліз-нич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 29—33.
Розроблено методологічний підхід щодо створення технології та організаційної структури логістичного центру залізниць України. Запропоновано структуру логістичної системи залізниць України, її базові задачі і функції.

УДК 658:656.2
Принципи формування фінансових планів державними підприємствами транспорту та зв’язку / Садловська І.П. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 34—35.
Розглянуто фінансове планування на державних підприємствах як сучасний метод стратегічного управління.

УДК 620.97
Виробництво біопалива в Україні — важливий напрям вирішення енергетичної проблеми й охорони довкілля / Кудрицька Н.В. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 36—39.
Розглянуто основні аспекти проблеми використання біологічного палива в Україні, проведено порівняльну оцінку рідкого біопалива з традиційними видами палива, наведено прогноз обсягів світового виробництва моторного біопалива до 2008 р.

УДК 658.152:656.7
Обґрунтування впровадження диверсифікації у діяльності авіаційних підприємств / Гурнак М.В. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 40—43.
Розглянуто проблеми впровадження диверсифікації вітчизняними підприємствами, питання взаємозв’язку ризиків та джерел диверсифікації, передумови застосування диверсифікації, причини та напрямки  використання диверсифікації у авіаційній інфраструктурі.

УДК 656.2.07:339.13
Региональная политика железных дорог Украины в период их реформирования / Кривопишин А.М., Эйтутис Г.Д. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 44—46.
В свете реформирования железнодорожной отрасли рассмотрены новые формы организации пригородных пассажирских перевозок, пути возмещения железным дорогам убытков от перевозок льготных пассажиров, создание железнодорожных компаний по обеспечению пригородных перевозок и городских перевозок в г. Киеве.

УДК 338.26:629.4
О тенденциях в развитии парка магистральных локомотивов в 2006—2010 гг. / Блохина А.С. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 46—47.
 Представлен анализ состояния и прогноз объемов  пассажирских и грузовых перевозок, а также анализ и прогноз старения и вывода из эксплуатации магистральных локомотивов. Обосновывается необходимость закупки новых перспективних грузовых и  пассажирских локомотивов.

УДК656.25.001.18
Прогнозирование состояния безопасности движения на железнодорожном транспорте / Самсонкин В.Н., Белая И.И. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 48—49.
 Представлен метод статистической закономерности в управлении безопасностью движения. Изложена сущность похода к прогнозированию состояния безопасности движения. Представлен анализ соотношения эксплуатационных затрат и количества нарушений безопасности движения.

УДК 629.43.001
Приемочные испытания рельсового автобуса 620М / Боднарь Б.Е., Гагарин Л.Ф., Гилевич О.И. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 50—51.
Изложена специфика комплексних приемочных испытаний рельсового автобуса 620М. Приведены результаты динамических ходовых испытаний, испытаний на воздействие на путь, а также тормозных, тягово-энергетических и тягово-теплотехнических испытаний.

УДК 656.225
Влияние массы поезда на план формирования поездов / Луханин Н.И., Музыкина Г.И., Коробьева Р.Г. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 52—54.
Представлено исследование  связи между массой поезда и планом формирования поездов, а также методика оптимизации этих планов.

УДК 338.26:656.001.18
Проблеми та шляхи оптимізації оперативного регулювання вагонних парків на мережі залізниць / Шиш В.О., Яновський П.О. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 54—58.
Наведено аналіз стану системи регулювання вагонних парків на залізничному транспорті, розкрито проблеми ефективного використання рухомого складу. Обгрунтовано створення автоматизованої системи моделювання та аналізу експлуатаційної роботи залізниць (АС МАРЗ).

УДК 654.924.3,654.924.5,654.924.56
Системы пожаро-охранной сигнализации и пожаротушения для подвижного состава / Макаренко В.Н., Гробов В.Г., Щербак А.В. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 59—64.
Приведены результаты разработки и внедрения адресной системы пожарной сигнализации «Прометей» в составе прибора приемно-контрольного пожарного «Прометей-02» и комбинированных пожарных извещателей «Агат-05».

УДК629.4.016.12(035)
Распределение времени хода по перегонам при выборе рациональных режимов ведения грузового поезда / Бобырь Д.В. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 64—66.
Представлены результаты теоретического исследования возможностей снижения расхода энергоресурсов на тягу поездов в двухкритериальной постановке при соблюдении заданного времени хода по участку, состоящему из нескольких перегонов.

УДК 629.4.015
Оптимальна динаміка вантажних вагонів / Донченко А.В., Ільчишин В.В. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 67—70.
Пропонується порівняльний аналіз усереднених (оптимальних) значень динамічних показників різних типів вагонів по діапазонах швидкостей руху від 40 до 120 км/год. Розглянуто підхід щодо експериментального визначення коефіцієнтів вертикальної динаміки непідресорених частин.

УДК 624.2/.8
Применение эстакадных конструкций для скоростного движения поездов / Астахов В.Н., Красюк А.Г. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 70—73.
Описана реализация скоростей пассажирского движения поездов свыше 200 км/ч путем внедрения безбалластной конструкции пути на эстакаде. Предложены варианты экспериментальных конструкций опор, пролетных строений, конструкций укладки рельсов.

УДК 338.47:656.2
Розподіл витрат у секторі пасажирських залізничних перевезень / Познякова О.В. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 74—78.
Пропонується аналіз операцій  процесу перевезень пасажирів залізничним транспортом — початково-кінцевих (ПКО) та рухомих (РО) як джерел виникнення витрат. Запропоновано підходи щодо віднесення деяких операцій перевізного процесу до ПКО та РО.

УДК 625.11:656.2.022.846
Якість транспортного обслуговування як маркетингова спроможність залізничного транспорту / Ейтутіс Д.Г. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 78 —80.
Розглядається якість транспортного обслуговування як важливий фактор конкуренції. Для оцінки комплексності транспортного обслуговування пропонується використовувати параметр «здатність надати послугу».

УДК 338.5:656.2
Нитка графіка та виробничі чинники, що визначають її вартість / Васильєв О.Л. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 81—83.
Проаналізовано економічні та технічні чинники, що впливають на витрати з надання нитки графіка. Наведено методичні підходи та розрахунок витрат з надання ниток графіка з урахуванням техніко-еконо-мічних характеристик дільниці та поїзда.

УДК 625.11:656.2.022.846
Керування організацією як інформаційний процес / Кутах О.П. // Залізнич. транспорт України. — 2007. — № 1. — С. 83—89.
Розглянуто процес керування як процес вироблення й прийняття рішення, а також чотири типи задач і критерії щодо визначення єдиного оптимального рішення.

Abstracts Journal ZTU № 1-2007

UDC 629.4.014.7+656.2.022.816
Base engineering requirements to rolling stock for transportation without overloading in «East—West» connection / Donchenko A.V., Troitsky M.V., Krupa A.Y., Diomin Yu.V. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 3—6.
The problems of ensuring the car technical compatibility at transferring from 1520 mm track gauge to 1435 mm. 7 main regulations as for the cars are formed on the base of harmonized UIC and OSZD norms. The conclusion is given that the bogies DK 2000, which are interchangeable for the track with 1520 mm gauge to 1435 mm and satisfy the YZ norms of operation, are such bogies.

UDC 629.421:629.4.067
Modern locomotive and movement  safety / Gilevitch O.I., Kirilenko Ya.Ya., Bakurov B.E., Boroda I.V., Perepeluk M.A. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 6—7.
The experience of introduction the system of medical and psychological support of locomotive crew in deport T 4—8 on Pridniprovska Railway is given; the aim of such system is guarantee the reducing the human factor negative influence on  level of safety at the condition of higher movement speed.

UDC 629.45.015
Comparison of dynamic indices the new passenger cars on different bogies  / Prihodko V.I., Miamlin S.V. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 13—17.
The results of dynamic indices calculation of 61—779, 61—788 new car types with the bogies KVZ—TSNII, 68—7007, GP 200 and Y32 are presented in the form of diagram. The conclusion about the necessity of improving the demping features of 68—7007 bogies while running at high movement speed is made.

UDC 629.484«71»(047)
State and future trends of development the freight car building industry / Tsygan A.B., Tsygan B.E., Mukminova T.A. // Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. —  P. 21—28.
The state of freight fleet and freight car building industry in Ukraine is analyzed. It is shown that operational car fleet, that is Ukrzaliznitsia’s ownership, rather quickly works out the normative life-cycle; it became physically and morally obsolete. The new car designs offered by country’s car building factories on the markets of CIS, Europe, India, Iran etc. are given. It is shown that the competition among the car builders becomes stronger not only on foreign market, but also in domestic market of freight rolling stock.

UDC 656.13:339.13
Methodological approach to creation the  structure of Ukrainian railways logistic center  / Kozak V.V., But’ko T.V., Kuleshov V.M., Lomot’ko D.V. // Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. —  P. 29—33.
The methodological approach to the creation of technology and organizational structure the logistic center of Ukrainian railways is worked out. The logistic system of Ukrainian railways structure, its main tasks and functions are offered.

UDC 658:656.2
Principles of financial plan formation on state transport and communication enterprises / Sadlovska I.P. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 34—35.
The financial planning on state enterprises as modern methods of strategic thinking is examined.

UDC 620.97
Bio-fuel production in Ukraine — important trend in solution the energy-problem and environment protection / Kudritskaya N.B. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 36—39.
The main aspects of problem the bio fuel usage in Ukraine are examined; the oil bio fuel and traditional kinds of fuel comparative estimation is carried out; the forecast of volume the motor bio-fuel world production until 2008 is given.

UDC 658.152:656.7
Valid diversification introducing in aviation enterprises’ activity / Gurnak M.V. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 40—43.
The  problems of diversification introducing by domestic enterprises are viewed; the questions of risks and sources of diversification, the prerequisites of diversification usage, causes and trends of diversification usage in aviation infrastructure are viewed.

UDC 656.2.07:339.13
Regional policy of Ukrainian railways during the time of their reforming / Krivopishin A.M., Eitutis G.D. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 44—46.
From the stand point of railways branch reforming the new forms of commuter services, the ways of compensation to railways the losses from privilege passenger transportation, the creation railway companies which provide commuter services and city services in Kyiv are viewed.

UDC 338.26:629.4
About the trends of development the main-line locomotives in 2006—2010 / Blohina A.S. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 46—47.
The analysis of conditions and the forecast of volumes the passenger and freight transportation and also the analysis and forecasting the main-line locomotives deterioration and withdrawal are given. The necessity of purchase the new perspective freight and passenger locomotives are grounded.

UDC 656.25.001.18
Forecasting the state of safe movement on railway transport / Samsonkin V.N., Belaya I.I. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 48—49.
The method of statistical regularity at safe movement management is presented. The essence of the approach to forecasting the state of safety movement is given. The analysis of correlation the operational costs and the amount of breaches safe movement are presented.

UDC 629.43.001
Acceptance tests of 620M railway bus / Bondar B.E., Gagin L.F., Gilevich O.I. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 50—51.
Specific characteristic of complex acceptance tests of 620M railway bus is stated. The results of dynamic roadormance trail, impact on track test and braking, traction—power and traction heat engineering tests as well, are shown.

UDC 656.225
Influence the train weight on train formation plan / Luhanin N.I., Musikina G.I., Korobieva R.G. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 52—54.
The study of connection between train weight and train formation plan and method of these plans optimization are presented.

UDC338.26:656.001.18
Problems and ways of optimization the operative handling  the car fleet on railway infrastructure / Shish V.O., Yanovsky P.O. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 54—58.
The analysis of state the car fleet control on railways transport is given;  the problems of rolling stock effective usage are revealed. The creation of computer-based system of railways modeling and analysis of operational work (AS MARW) is grounded.

UDC 654.924.3,654.924.5,654.924.56
Fire-alarm and fire fighting systems for rolling stock /Makarenko V.N., Grobov V.G., Shcherbak A.V. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 59—64.
The results of design and implementation the fire-alarm address system «Prometey» in the structure of receive-control «Prometey-02»fire-alarm and combined fire announcers «Agat-05» are given.

UDC 629.4.016.12(035)
Distribution the running time on station-to-station blocks choosing the freight train rational conditions / Bobir D.V. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 64—66.
The results of theoretical study the abilities as for reducing the energy supply consumption on train traction in two criteria posing at specified running time observance on the section that consists of several station-to-station blocks are offered.

UDC 629.4.015
Freight cars’ optimal dynamics / Donchenko A.V., Il’chishin V.V. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 67—70.
Comparative analysis of averaged meaning the dynamic indices of different car types as for speed movement ranges form 40 to 120 km/h is offered. The approach as for experimental determination of vertical dynamic coefficient of unsprung units is examined.

UDC 624.2/.8
Application of overpass constructions for the speed movement / Astahov V.N., Krasuk A.G. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 70—73.
The speed realization of passenger train movement at speed more then 200 km/h by means of application the ballastless track construction on the overpass is described. The variants of experimental foot constructions, spans and track laying constructions are offered.

UDC 338.47:656.2
Expense distribution in the sector of passenger railway transportation / Pozniakova O. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 74—78.
The analysis of operation the process of passenger transportation by railways is offered; such kinds of processes as initiaslly—final (IFO) and movable (MO) as the sources of expenses are given. The approaches to attribution of some operations of processes the passenger transportation to IFO and MO are offered.

UDC 625.11:656.2.022.846
Quality of transportation services as marketing ability of railway transport / Eitutis D.G. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 78—80.
The quality of transportation service is viewed as an important factors for competition. For the complex transport service estimation it is offered to use the «ability to offer services» parameter.

UDC 338.5:656.2
Schedule run and industrial factors that determine its value / Vasiliev O.L. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 81—83.
Economic and technical factor, that influence the expenses of schedule run provision, are analyzed. Technical approaches and calculations the costs of schedule run provision accounting techno-economical features of railway section on which the schedule run passes and the train, for which this run marks out, are pointed.

UDC 625.11:656.2.022.846
Management of the organization as informative process / Kutah O.P. // The Railway Transport of Ukraine. — 2007. — Iss. 1. — P. 83—89.
The process of management the organization as working-out and decision-making process is viewed. And four types of problems and criteria as for determination the only optimal decision are also viewed.

3 Responses to Реферати статей

  1. AcdC коментує:

    It seems like there is no new journals since 2007

  2. holcombgood70168 коментує:

    My mother. Lynda Smith (later Dubov, still living) tells me that her first husband, Lt. Jack H. Smith commanded a POW camp for Afrika Corps men in Cha Click http://s.intmainreturn0.com/oopf09160

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: